1 I 1480, Grodno (Falsyfikat)
Aleksander Chodkiewicz ze względu na zasługi ziemian Omeliana, Iwana i Łukiana Iwanowiczów Sobolewskich wywodzących się z woj. ki­jowskiego nadaje im w Puszczy Supraskiej ziemię, od rzeczki Bobrowej i po obu stronach rzeczki Krynicy „na trzy czwarte mili". (Falsyfikat)
21 VIII 1553, Kraków
Zygmunt August, król polski, daje Grzegorzowi Chodkiewiczowi, podkomorzemu królewskiemu, prawo na odbywanie targu i 2 jarmarków oraz na "zasadzenie miasta" w Zabłudowie.​
6 VI 1567, Bielawicze
Grzegorz Chodkiewicz, hetman wielki Wielkiego Księstwa Litewskiego, oznajmuje, że założył i wybudował we własnej majętności w mieście Zabłudowie cerkiew pod wezwaniem Najświętszej Panny i Św. Mikołaja.
17 III 1569, 1570
Drukarze Zabłudowscy
3 IV 1638, Świadość
Krzysztof Radziwiłł, wojewoda wileński, donosi Maciejowi Brzozowskiemu, urzędnikowi zabłudowskiemu, że zezwala Żydom zabłudowskim na budowę bożnicy przy ul. Suraskiej "na szóstym placu od Rynku", nie zaś na tym placu, który wskazali rewizorowie.
10 II 1662, Zabłudów
Jan Skwiski surogator brański, Jan Pękalski i Zbigniew Morsztyn komisarze przeprowadzający rewizję włości zabłudowskiej na skargę starszych kahału zabłudowskiego zezwalają aby Żydzi przed sądem zamkowym stawali tak, jak i inni, dopiero za trzecim pozwem. Prawo to zatwierdził 10 lipca 1665 r. Bogusław Radziwiłł, a później Ludwika Karolina Radziwiłłówna margrabina branderburska.
7 IV 1654, Warszawa
Jan Kazimierz król polski zatwierdza prawa miasta Zabłudowa, prawa służące cechom rzemieślniczym, dwa targi tygodniowe, w poniedziałek i piątek oraz jarmarki odprawiane po tygodniu. (Fragment dokumentu dotyczący nadania herbu)
1665
Jan Kazimierz król polski wzywa Bogusława Radziwiłła przed sąd trybunalski w Wilnie w związku ze skargą Gabriela Kolendy metropolity wszystkiej Rusi. Radziwiłł - jak twierdził metropolita - miał wbrew treści aktu fundacyjnego cerkwi zabłudowskiej przekazać świątynię dyzunitom.
18 I 1667, Zabłudów
Krzysztof Łopata Osowski rewizor majętności podlaskich księcia Bogusława Radziwiłła zatwierdza i rozszerza artykuły statutu cechu krawców miasta Zabłudowa.
24 VI 1684, Zabłudów
List mieszczan zabłudowskich do konsyliarzy kurfirsta o zatwierdzenie wyboru burmistrza Szkota - Dawida Nesmeta i Łukasza Zagórskiego na członka rady miejskiej.
1685, Zabłudów
Wykaz uczniów szkoły przy zborze kalwińskim w Zabłudowie z podziałem na 4 klasy. 
30 I 1688, Zabłudów
Inwentarz plebanii ewangelickiej do zboru zabłudowskiego należącej najjaśniejszej Ks. JM Ludowiki Karoliny Radziwiłowny księżny na Birżach, Dubinkach, Słucku i Kopylu, margrabiny brandenburskiej przez nas Tobiasza z Matusz Pękalskiego łowczego wileńskiego zabłudowskiego i Daniela Kamela sobolewskiego starostów sporządzony i spisany a do posesji JOM księdza kaznodziei zabludowskiemu podług funduszu księżny JM wieczystego podany w roku 1688 miesiąca January 30 dnia
15 II 1688
Tobiasz z Małusz Pękalski łowczy wileński, starosta zabłudowski i Michał Gizbert podstarości zabłudowski z woli właścicielki dóbr zabłudowskich Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny margrabiny brandenburskiej opisują granice placu zwanego Kalwakatorszczyzna i inwentaryzują zabudowania.
1752 - 1760
Tapiseria "Przegląd wojsk litewskich przed Augustem III, dokonany pod Zabłudowem" 
27 II 1762, Nieśwież
Michał Kazimierz Radziwiłł, dziedzic dóbr zabłudowskich, funduje przy kościele rzymskokatolickim w Zabłudowie 2 zakonników bazylianów unitów.
XVIII wiek
Plan Zabłudowa z ujętym układem siedlisk miejskich oraz układem pałacowym.
1988.09.01
1 września 1988 roku izraelska poczta wydała w ramach serii Festival 1988 znaczek pocztowy upamiętniający zabłudowską synagogę z XVII wieku.
Back to Top