[treść dokumentu]
Zabłudów, 24 VI 1684 r.
Mości panowie konsyliarze kurfistra IMci1, nasi WMPP i dobrodzieje.
Na przypadającym terminie odmiany urzędu miesckiego zabłudowskiego według zwyczaju w dzień Św. Jana Krzciciela w roku teraźniejszym 1684, (24 VI 1684 r.)2, gdzie też się zszedszy na ratuszu upatrywali tako­wych osób, którzyby cum honore najjaśniejszego księstwa JMciPP naszych miłościwych w majętności zabłudowskiej urząd burmistrzowski sprawowali i piastowali. Więc, iż inter domestłcas personas już lud zdrobniały dawnych się zwyczajów chwyciwszy, że i panowie cudzoziemscy narodu szkockiego antea tym urzędem w Zabłudowiu rządzili, a osobliwie wziąwszy przedsie przykład z miasta kieydanskiego3, gdzie nowo excipitur mieszkaniec miescki, ale w jurysdyce miejskiej residendo simul ex una z obywatelami tutecznemi transunt tu rylko sam Zabłudow tako nieszczęśliwy, że lubo tegoż najjaśniejszego księstwa JMPP naszych miłościwych poddaństwo, jako i tam w Kieydanach i w innych miastach, a przecie się czy wstydają czyli pogardzają takowemi rządami, z którychby osobliwy froleret4, majętności sława. Ale, że od tak wielu czasów nas ubogi ludzi prośbami udolenemi [s] gardząc (lubo tu wszelkie swoje fructuficatie mają), proprer nie chcieli i chcą, a ani poważając w tym perswazją JMciP łowczego wi­leńskiego, tak tedy niemal per extrena idąc, ale ująwszy przedsie ideam clementia WMMPP, że ta nasza elekcja reprud samo non patietur, z którą pro confirmatione do JMPP ponieważ tutejszej zwierzchności non obediunt recuwimus, że są godnego i poważnego chleba narodu szkockiego, pana Dawida Nesmeta na burmistrzostwo5 obrali i pana Łukasza Zagórskiego mieszczanina tutecznego, którzy i [w] przyszłym roku regimen urzędu bur­mistrzowskiego sprawować i te przyjął. W czym gdy aprobacja WMMPP zajdzie, tak tutejszy, że to zechce pan Nesmet przyjąć, o co my pokornie WMMPP upraszamy.
[przypisy]
1. Do 1695 r. właścicielką dóbr zabłudowskich była Ludwika Karolina córka Bogusława Radziwiłła. Była ona zamężną po raz drugi za księciem (kurfirstem) Karolem III Filipem ks. neuburskim, palatynem reńskim.
2. Wybór władz miejskich dokonywano na. Św. Jana Chrzciciela, tj. 24 VI.
3. Kiejdany - miasto tychże właścicieli położone na Żmudzi.
4. Winno być „folreret" - tj. rozkwit.
5. Dawid Nesmet pełnił funkcję 24 VI 1685 r., gdy wraz z Aleksandrem Sztalkierem i Aleksandrem Camelem zyskał trzyletnią dzierżawę arendy zabłudowskiej. Por. AAB, Zbiór dokumentów par. Zabłudów nr 239 i 240.
[opis zewnętrzny] kopia, język polski, papier, jednak karta
[miejsce przechowywania] AGAD, AR, dz. V, nr 18232, k. 1-1v.
Wypis dokumentu został zaczerpnięty z opracowania prof. Józefa Maroszka, Prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich, Zabłudów XV – XVIII w, Białystok 1994 r.
 
Back to Top