​​​​​​​[treść dokumentu]
W imię Najświętszej i Nierozdzielnej Trójcy - Ojca, Syna i Ducha Świętego Amen.
Oznajmuję teraźniejszego [s] i na potym będącego wieku ludziom niniejszy mój list funduszowy zapis, widzącym i czytającym. Iż jako własność kożdogo [s] in orthodoxa fide żyjącego, nie inna być powinna, tylko pałać gorliwemi żądzami, a ustawicznie wiary świętej krzewienie i najusilniej się starać o pozyskanie do trzody Najwyższego Pasterza, qui dat aniinam pro ovibus suis obłąkanych owieczek, tak ja w wierze prawdziwej rzymskiej katolickiej urodzony do tchu ostatniego ona wyznawający Stwórcy memu obfitych łask oraz darów i błogosławieństw dawcy, ardentem immolande zelum, a mając w mieście dziedzicznym Zabłudowiu i całym hrabstwie błędami herezji, osobliwie sekty syzmatyckiej po większej części zarażone poddaństwo, dla odzyskania [s] dusz straconych, a krwią najświętszą Zbawiciela odkupionych umyśliłem dwóch księży Zakony Świętego Ojca Wielkiego Bazylego Rithus Graeci Unici sub titulo misjonarzów przy kościele rzymskim katolickim, w mieście moim Zabłudowiu będącym konserwować i fundować umówiwszy z JW JMci księdzem Młodowskima biskupem Krachę pińskim, opatem klasztoru, supraslskiego zakony Świętego Ojca Wielkiego Bazylego1 ad praesens będącym przyrzekającymb na te miszją [s] i ustawicznie przy kościele zabłudowskim mieszkanie 2 zakonników wyznaczyć i posłać niniejszym funduszem moim takie czy nie [ss] postanowienie: Iż tym 2 księży bazylianom [ss] w Zabłudowiu mieszkającym płacona będzie pensja z dworu zabłudowskiego, a z impertancji czynszowych, na rok jeden złotych polskich [ss] tysiąc, a na 3 śpiewaków i parobka do ich posługi na rok jeden zł poi. 200. Która suma ogólnie l 200 zł pol. na rok jeden wynosząca dwoma ratami płacona będzie - pierwsza in ąuantitate zł pol. 600 exolventur na Św. Jan Chrzciciel święta rzymskiego w roku teraźniejszym 1762, na który czas i ci dwaj księża bazylianie misjonarze do Zabłudowia przybędą. Ponieważ pierwej dla nich mieszkanie zbudowane być musi. Druga zaś rata nastąpi na Boże Narodzenie w tymże roku. I tak conseąuentur w dlaszych latach punktualnie currere powinny.
Które to postanowienie i funduszowe nadanie moje poty immutabiliter trwać nieprzestanie póko [ss] wspomnieni JMć księża bazylianie misjonarze aszydue [?] nieabsentując się mieszkać będą. Wkładam zatym obowiązek na wspomnianych [s] w Zabłudowiu mieszkających JMć księży bazylianów misjonarzów, aby curam animarum diligenter sprawowali, oderwanych od kościoła świętego, do jedności wiary nawracać starali się, katechizmy i nauki najczęstsze czynili i w kożdym tygodniu 2 mszy, jedną pro Conservatione Domus Radivilianae, a drugą za dusze książąt Radziwiłłów do wieczności przeniesionych odprawili2. A jako niniejszy mój fundusz in prrpetuo robore chcę mieć zachowany i dotrzymany, tak sukcesorów moich dziedziców hrabstwa zabłudowskiego sub rigore tremendi juditii Dei do zadość czynienia onemu obowiązuję, et morę majorem rycerskim słowem i i obowiązkiem in yinculo, a dla większej mocy i wagi przy uproszonych JMć panach i przyjaciołach ręką własną podpisuję.c
[przypisy]
a. skreślone: "Superiorem"
b. skreślone: "wyznaczającym"
c. brak podpisu wystawcy i podpisów świadków.
1. W Zabłudowie działał od 1659 r. klasztor bazylianów nieunitów.
2. W 1762 r. właścicielem Zabłudowa i wystawcą dokumentu był Michał Kazimierz Radziwiłł zwany „Rybeńko" (ur. 1702 - zm. 22 V 1762) ordynat nieświeski, koniuszy litewski 1728, marszałek nadworny litewski 1734, hetman polny litewski i kasztelan troki 1735, wojewoda trocki 1737, kasztelan wileński 1742, wojewoda wileński i hetman wielki litewski 1744, starosta przemyski, bracławski, kamieniecki, człuchowski, ostrski, krzyczowski, niżyński, owrucki, nowotarski, parczewski, osiecki, krzemieniecki, kowieński.
[opis zewnętrzny] Jęz. polski, rękopis, 1 karta, kopia.
[miejsce przechowywania] 
1. Archiwum Główne Akt Dawnych, dz. VIII, nr 650, s. 17. 
2. AAB, Zbiór dokumentów kościoła zabłudowskiego - Wypis z akt magdeburgii miasta Nieświeża z 28 II 1762 r. zatytułowany: "1762. Februarii 27. Kopia. Fundacja na dwóch misjonarzów księży bazylianów w Zabłudowiu od księcia Michała Kazimierza Radziwiłła".
Wypis dokumentu został zaczerpnięty z opracowania prof. Józefa Maroszka, Prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich, Zabłudów XV – XVIII w, Białystok 1994 r.
Back to Top