Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO - informujemy, że:
Administrator Danych:
Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, NIP: 966-178-34-69, tel. 85 718 84 43, email: biuro@moak-zabludow.pl, reprezentowany przez Dyrektora - Cecylię Halicką.

Inspektor Ochrony Danych:
Odpowie na pytania w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

Kontakt do IOD: adres poczty elektronicznej - iod@moak-zabludow.pl lub pisemnie (na adres siedziby Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych). Dyżur telefoniczny pod nr (85) 718 84 43 prowadzony przez IOD: czwartki, godz. 15:00-17:00.
Celem przetwarzania danych w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Zabłudowie jest wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi (m.in. organizacją warsztatów edukacyjnych, zajęć, czy konkursów, a także organizacją wycieczek, wypoczynku, imprez etc.) zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. c oraz prawnie usprawiedliwionym celem Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i/lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub nie wykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:
- pracownicy naszego Ośrodka, na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,
- upoważnione podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą naszego Ośrodka, jeżeli ta obsługa wymaga przetwarzania danych powierzonych,
- podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) uprawnione do przetwarzania danych w imieniu naszego Ośrodka, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy – niezbędnych dla naszej działalności,
- uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym nasz Ośrodek jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
Mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określanych w rozdziale III RODO;
- mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
- jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Mają Państwo prawo do uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej:
- występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
- celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
- stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze;
- ewentualnym źródle pozyskania danych;
- udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
- planowanego okresu przechowywania danych.

Back to Top